เตือน ! ห้ามแรงงานต่างด้าว แย่งอาชีพคนไทย

Last updated: 2020-01-07  |  5020 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เตือน ! ห้ามแรงงานต่างด้าว แย่งอาชีพคนไทย

เตือนทั่วประเทศ!! ❌ ห้ามแรงงานต่างด้าวขายของหน้าร้าน หรือแย่งอาชีพคนไทยตามที่กฎหมายระบุ ฝ่าฝืนมีโทษปรับทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าว สูงถึง 100,000 บาท

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่แย่งอาชีพคนไทย โดยไม่นิ่งนอนใจ พร้อมสั่งการให้กรมการจัดหางาน บูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี เป็นต้น

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน

นายสุชาติ กล่าวว่าสำหรับแรงงานต่างด้าวที่แอบลักลอบเข้ามาทำอาชีพสงวนสำหรับคนไทย และทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 8 มาตรา 101 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับตั้งแต่ 2,000-100,000 บาท ส่วนนายจ้างจะเข้าข่ายในข้อหาใช้คนต่างด้าวทำงานไม่ตรงกับใบอนุญาต ซึ่งมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ งานที่ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาวและกัมพูชา สามารถทำงานได้ 2 ประเภท คือ งานกรรมกร และงานบ้าน ส่วนงานขายของหน้าร้าน หรือการเป็นเจ้าของกิจการยังคงเป็นอาชีพที่ห้ามแรงงานต่างด้าวทำ ตามที่กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามแรงงานต่างด้าวทำ บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522

ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เห็นชอบกำหนดอาชีพสงวนใหม่ คือให้คนต่างด้าวทำได้ 12 อาชีพ 3 แบบ คือแบบไม่มีเงื่อนไข 1 อาชีพ ได้แก่ กรรมกร และแบบมีเงื่อนไข  คือต่างด้าวต้องเป็นลูกจ้าง เป็นงานที่ขาดแคลนแรงงาน อนุญาตให้ทำได้เท่าที่จำเป็น โดยไม่กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนไทย 8 อาชีพ ได้แก่ 1) กสิกรรม เลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรือประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญงานเฉพาะสาขา ควบคุมดูแลฟาร์ม 2) ก่ออิฐ ช่างไม้ หรือก่อสร้างอื่น 3) ทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม 4) ทำมีด 5) ทำรองเท้า 6) ทำหมวก 7) ประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย 8) ปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา

และแบบมีเงื่อนไขตามข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียน ซึ่งคนต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายไทยก่อนขอรับใบอนุญาตทำงาน 3 อาชีพ คือ 1) บัญชี ควบคุม ตรวจสอบ ปฏิบัติงานหรือให้บริการทางบัญชี ยกเว้น ตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว งานตามข้อตกลงหรือพันธกรณี ที่ประเทศไทยมีความผูกพัน โดยที่สภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ให้การรับรองคุณสมบัติ 2) วิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการทดสอบ ควบคุมการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ ยกเว้นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (MRAs) รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 3) งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา อำนวยการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ ยกเว้นผู้ประกอบวิชาชีพตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (MRAs)

ส่วนอาชีพสงวนห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาดมี 28 อาชีพ 1) แกะสลักไม้ 2) ทอผ้าด้วยมือ 3) ทอเสื่อ 4) ทำกระดาษสาด้วยมือ 5) ทำเครื่องเงิน 6) ทำเครื่องดนตรีไทย 7) ทำเครื่องถม 8) ทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก 9) ทำเครื่องลงหิน 10) ทำตุ๊กตาไทย 11) ทำบาตร 12) ทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ 13) ทำพระพุทธรูป 14) ทำร่มกระดาษหรือผ้า 15) เรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ 16) สาวหรือบิดเกลียวไหมด้วยมือ 17) ขับรถ 18) ขายของหน้าร้าน 19) ขายทอดตลาด 20) เจียระไนเพชรหรือพลอย 21) ตัดผม ดัดผม หรืองานเสริมสวย 22) นายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้นงานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศ 23) มวนบุหรี่ด้วยมือ 24) มัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว 25) เร่ขายสินค้า 26) เสมียนพนักงานหรือเลขานุการ และ 27) ให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเว้นงานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโต หรืองานให้ความช่วยเหลือหรือทำการแทนในการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ และ 28) นวดแผนไทยเป็นงานเพิ่มขึ้นมาใหม่

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ในส่วนงานขายของหน้าร้าน ต่างด้าวทำได้ แค่เสิร์ฟและช่วยขายของ แต่ห้ามเก็บหรือทอนเงิน เฝ้าร้านแทนนายจ้างได้แค่ชั่วคราวและต้องมีนายจ้างอยู่ด้วย ส่วนร้านเสริมสวย ทั้งร้านตัดผม และทำเล็บ ต่างด้าวทำได้แค่ปัดกวาดเช็ดถูภายในร้านและล้างเท้า มือได้เท่านั้น ห้ามตัดผม สระผม ตัดเล็บ ทาเล็บเด็ดขาด

ทั้งนี้ ผู้ที่พบคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายหรือพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0 2354 1729 หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบต่อไป หรือหากพบคนไทยที่เป็นนอมินีให้แรงงานต่างด้าวเปิดกิจการที่เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทย สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข 1570 Call Center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Powered by MakeWebEasy.com