ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี

Last updated: 18 ม.ค. 2564  |  21199 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี

รายนามผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

 • นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
  โทรศัพท์ 0-2580-0711, 0-2580-8816
  มือถือ 08-9203-0432

 

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

 • แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์
  โทรศัพท์ 0-2527-3878
  มือถือ -

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

 • นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ
  โทรศัพท์ 0-2580-0730
  มือถือ 06-1392-0404

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

 • นางสาวอโรชา นันทมนตรี
  โทรศัพท์ 0-2580-0713
  มือถือ 08-9203-3987

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

 • นายอภิชัย อร่ามศรี
  โทรศัพท์ 0-2580-0730
  มือถือ -

 

เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

 1. นายนฤดม ทิมประเสริฐ
  โทรศัพท์ 06-3903-2051
 2. นางสาวภัทรา ภู่ประเสริฐ
  โทรศัพท์ 08-7673-3199
 3. นางสาวนริศรา พึ่งสำโรง
  โทรศัพท์ 06-3904-1250
 4. นายภาณุพงศ์ วสันต์ศิริ
  โทรศัพท์ 06-3903-8728
 5. นางไปรยาพร งามเปี่ยม
  โทรศัพท์ 08-9810-4081
 6. นางสาวอันดากาน สัตบุษ
  โทรศัพท์ 09-5550-2424

 

เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง)

 1. นางสาวศิรินทรทิพย์ เม้าแจ้ง
  โทรศัพท์ 095-391-6363
 2. นางสาวอุษา จันทร์โนราช
  โทรศัพท์ 08-9873-8445

 

เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์)

 1. นายชวิศร์ กรัณย์เมธากุล
  โทรศัพท์ 08-5994-7654
 2. นางสาวอภิชญา น้ำผึ้ง
  โทรศัพท์ 06-3903-1906
 3. นางสาวสุธาทิพย์ ฉายแก้ว
  โทรศัพท์ 099-808-7251

 

เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ)

 1. นายปรมินทร์ ศรีคำ
  โทรศัพท์ 08-1850-5902
 2. นางสาวปรียา หอมจัด
  โทรศัพท์ 09-2849-2865

 

ปลัดจังหวัดนนทบุรี

 • นายอดิเทพ กมลเวชช์
  โทรศัพท์ 0-2580-1659
  มือถือ 08-1174-6592

 

จ่าจังหวัดนนทบุรี
 • นายอดิศร เกิดโต
  โทรศัพท์ 0-2580-1659
  มือถือ 08-5661-9961

 

เสมียนตราจังหวัดนนทบุรี

 • นางพยอม ชมภูลาว
  โทรศัพท์ 0-2580-0722
  มือถือ 08-1753-3860

 

ป้องกันจังหวัดนนทบุรี

 • นายชินนาอาชว์ รสิอัครศักดิ์
  โทรศัพท์ 0-2580-0748
  มือถือ 08-5661-9962

 

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี

 • นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ
  โทรศัพท์ 0-2580-0752
  มือถือ 08-9203-4190

 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลการพัฒนาจังหวัด

 • นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ์
  โทรศัพท์ 0-2580-0705-6
  มือถือ 085-484-2558

 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี
  โทรศัพท์ 0-2580-0705-6
  มือถือ 08-9203-4194

 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

 • นายธณกร หอมชื่น
  โทรศัพท์ 0-2580-0705-6
  มือถือ 08-9203-4193

 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

 • นายรณชัย อังกูร
  โทรศัพท์ 0-2580-0705-6
  มือถือ 08-4387-8762

 

หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด

 • นางเยาวพา คัมภิรานนท์
  โทรศัพท์ 0-2580-0705-6
  มือถือ -

 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

 • นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์
  โทรศัพท์ 0-2580-5944-5
  มือถือ 08-1641-3555

 

พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

 • นายพนม สิงห์สาย
  โทรศัพท์ 0-2580-0704
  มือถือ 08-4874-0618

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

 • นายรุ่งโรจน์ วรรณเวช
  โทรศัพท์ 0-2967-2284-6
  มือถือ 0835838242

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่

 • นางสาวผ่องพรรณ นาเอก
  โทรศัพท์ 0-2595-0441ต่อ 18
  มือถือ 08-1909-2943

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด

 • นายวสันต์ สุภาภา
  โทรศัพท์ 0-2503-3652
  มือถือ 08-5834-4113

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง

 • นายไพโรจน์ เจิ้นสว่าง
  โทรศัพท์ 0-2571-4116-17
  มือถือ 08-5834-4113

 

ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

 • นายอนันต์ ถ้ำทอง
  โทรศัพท์ 0-2580-8714-5
  มือถือ 08-9956-1161

 

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

 • นายสมชาย ลีหล้าน้อย
  โทรศัพท์ 0-2591-2471
  มือถือ 08-9969-6739

 

นายอำเภอเมืองนนทบุรี

 • นายไกรธวัช ทินโสม
  โทรศัพท์ 0-2589-0765
  มือถือ 08-1867-2350

 

นายอำเภอปากเกร็ด

 • นายสมยศ​ วิชา​กร​
  โทรศัพท์ 0-2583-8326
  มือถือ 08-1867-2380

 

นายอำเภอบางบัวทอง

 • นายวิวัฒน์ อินไทยวงศ์
  โทรศัพท์ 0-2194-1101
  มือถือ 08-1867-2366

 

นายอำเภอบางกรวย

 • นายวัชรเดช เกียรติชานน
  โทรศัพท์ 0-2447-5123
  มือถือ 08-1867-2357

 

นายอำเภอบางใหญ่

 • นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล
  โทรศัพท์ 0-2595-0361
  มือถือ 08-1867-2359

 

นายอำเภอไทรน้อย

 • นาย
  โทรศัพท์ 0-297-1178
  มือถือ 


สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี


รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี

 • พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย
  โทรศัพท์ 0-2950-0748
  มือถือ 08-1941-6718


ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

 • นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์
  โทรศัพท์ 0-2580-0751
  มือถือ 09-2246-8394


สังกัดกระทรวงกลาโหม


สัสดีจังหวัดนนทบุรี

 • พันเอก ชยุต เทพทิพย์
  โทรศัพท์ 0-2580-0741
  มือถือ 08-9266-6707


สังกัดกระทรวงการคลัง


คลังจังหวัดนนทบุรี

 • นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา
  โทรศัพท์ 0-2580-0707-9
  มือถือ 06-3156-6535

 

ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี

 • นายอังกูร บัวศรี
  โทรศัพท์ 0-2580-0729
  มือถือ 09-4480-0085


หมายเหตุ : ข้อมูลล่าสุด วันที่ 1 มกราคม 2563

จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Powered by MakeWebEasy.com