กกต.เผยแพร่รายชื่อผู้สมัครส.ส.ได้คะแนนสูงสุดรายจังหวัด ทั้ง 350 เขต

Last updated: 26 มี.ค. 2562  |  963 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กกต.เผยแพร่รายชื่อผู้สมัครส.ส.ได้คะแนนสูงสุดรายจังหวัด ทั้ง 350 เขต

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ รายชื่อ ว่าที่ ส.ส. ที่ชนะการเลือกตั้ง รายจังหวัด / เขต ทั้ง 350 เขต อย่างไม่เป็นทางการ

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยผลการนับคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 อย่างไม่เป็นทางการ 95% รวม 350 เขต 77 จังหวัด โดยพรรคเพื่อไทย 137 ที่นั่ง พรรคพลังประชารัฐ 97 ที่นั่ง พรรคภูมิใจไทย 39 ที่นั่ง พรรคประชาธิปัตย์ 33 ที่นั่ง พรรคอนาคตใหม่ 30 ที่นั่ง พรรคชาติไทยพัฒนา 6 ที่นั่ง พรรคประชาชาติ 6 ที่นั่ง พรรคชาติพัฒนา 1 ที่นั่ง พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 ที่นั่ง

สำหรับการประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด แบบรายจังหวัด/เขตอย่างไม่เป็นทางการ มีดังนี้

1 แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายปัญญา จีนาคำ พลังประชารัฐ ,

2 เชียงราย เขต 1 นายเอกภพ เพียรพิเศษ อนาคตใหม่ เขต 2 นายวิศิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ เพื่อไทย เขต 3 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ เพื่อไทย เขต 4 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ เพื่อไทย เขต 5นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เพื่อไทย เขต 6 นายพีรเดช คาสมุทร อนาคตใหม่ เขต 7 น.ส.ละออง ติยะไพรัช เพื่อไทย ,

3 ลำปาง เขต 1 นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เพื่อไทย เขต 2 นายไพโรจน์ โล่สุนทร เพื่อไทย เขต 3 นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ เพื่อไทย เขต 4 นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เพื่อไทย ,

4 อุตรดิตถ์ เขต 1 นายกนก ลิ้มตระกูล เพื่อไทย เขต 2 นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ เพื่อไทย ,

5 น่าน เขต 1นางสิรินทร รามสูต เพื่อไทย เขต 2 นายชลน่าน ศรีแก้ว เพื่อไทย เขต 3 นายณฐัพงษ์ สุปริยศิลป์ เพื่อไทย

6 แพร่ เขต 1 นายเอกการ ซื่อทรงธรรม อนาคตใหม่ เขต 2 นายกฤติดนัย สันแก้ว อนาคตใหม่ ,

7 พะเยา เขต 1 นายธรรมนัส พรหมเผ่า พลังประชารัฐ เขต 2 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ เพื่อไทย เขต 3 นายจีรเดช ศรีวิราช พลังประชารัฐ ,

8 เชียงใหม่ เขต 1 นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เพื่อไทย เขต 2 นายนพคุณ รัฐผไท เพื่อไทย เขต 3 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม เพื่อไทย เขต 4 นายวิทยา ทรงคา เพื่อไทย เขต 5 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เพื่อไทย เขต 6 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เพื่อไทย เขต 7นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย เพื่อไทย เขต 8 นายสุรพล เกียรติไชยากร เพื่อไทย เขต 9 นายศรีเรศ โกฏิคำลือ เพื่อไทย

9 ลำพูน เขต 1 นายสงวน พงษ์มณี เพื่อไทย เขต 2 นายรังสรรค์ มณีรัตน์ เพื่อไทย ,

10 ตาก เขต 1 นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ พลังประชารัฐ เขต 2 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ประชาธิปัตย์ เขต 3 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข พลังประชารัฐ ,

11 สุโขทัย เขต 1 นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ พลังประชารัฐ เขต 2 นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง พลังประชารัฐ เขต 3 นายสมเจตน์ลิมปะพันธุ์ ภูมิใจไทย ,

12 พิจิตร เขต 1 นายพรชัย อินทร์สุข พลังประชารัฐ เขต 2 นายภูดิท อินสุวรรณ์ พลังประชารัฐ เขต 3 นายสุรชาติ ศรีบุศกร พลังประชารัฐ ,

13 กำแพงเพชร เขต 1 นายไผ่ ลิกค์ พลังประชารัฐ เขต 2 พ.ต.ท. ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พลังประชารัฐ เขต 3 นายอนันต์ ผลอำนวย พลังประชารัฐ เขต 4 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย พลังประชารัฐ

,14 พิษณุโลก เขต 1 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา อนาคตใหม่ เขต 2 นายนพพล เหลืองทองนารา เพื่อไทย เขต 3 นายอนุชา น้อยวงค์ พลังประชารัฐ เขต 4 นายนิยม ช่างพินิจ เพื่อไทย เขต 5 นายมานัส อ่อนอ้าย พลังประชารัฐ ,

15เลย เขต 1 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เพื่อไทย เขต 2 นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ เพื่อไทย เขต 3นายธนยศ ทิมสุวรรณ ภูมิใจไทย ,

16 บึงกาฬ เขต 1 นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ เพื่อไทย เขต 2 นายไตรรงค์ติธรรม เพื่อไทย ,

17 อุดรธานี เขต 1 นายศราวุธ เพชรพนมพร เพื่อไทย เขต 2 นายอนันต์ ศรีพันธุ์ เพื่อไทย เขต 3 นายขจิตร ชัยนิคม เพื่อไทย เขต 4 นางอาภรณ์ สาราคา เพื่อไทย เขต 5 นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ เพื่อไทย เขต 6 นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น เพื่อไทย เขต 7 นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายศรีงาม เพื่อไทย เขต 8 นางเทียบจุฑา ขาวขา เพื่อไทย,

18.หนองคาย เขต 1 นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เพื่อไทย เขต 2 นางสาวชนก จันทาทอง เพื่อไทย เขต 3 นายเอกธนัช อินทร์รอด เพื่อไทย ,

19.สกลนคร เขต 1 นายอภิชาติ ตรีสวัสดิชัย เพื่อไทย เขต 2 นายนิยม เวชกามา เพื่อไทย เขต 3 นายพัฒนา สัพโส เพื่อไทย เขต 4 นางอนุรักษ์ บุญศล เพื่อไทย เขต 5 น.ส.สกุณา สาระนันท์ เพื่อไทย เขต 6 นายเกษม อุประ เพื่อไทย ,

20.กาฬสินธ์ เขต 1 นางบุญรื่น ศรีธเรศ เพื่อไทย เขต 2 นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ เพื่อไทย เขต 3 นายคมเดช ไชยศิวามงคล เพื่อไทย เขต 4 นายพีระเพชร ศิริกุล เพื่อไทย เขต 5 นายประเสริฐ บุญเรือง เพื่อไทย ,

21.เพชรบูรณ์ เขต 1 น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พลังประชารัฐ เขต 2 นายจักรัตน์ พั้มช่วย พลังประชารัฐ เขต 3 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พลังประชารัฐ เขต 4 นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พลังประชารัฐ เขต 5 นายเอี่ยม ทองใจสด พลังประชารัฐ ,

22.ขอนแก่น เขต 1 นายฐิตินันท์ แสงนาค อนาคตใหม่ เขต 2 นายวัฒนา ช่างเหลา พลังประชารัฐ เขต 3 นายจตุพร เจริญเชื้อ เพื่อไทย เขต 4 นางมุกดา พงษ์สมบัติ เพื่อไทย เขต 5 นายภาควัต ศรีสุรพล เพื่อไทย เขต 6 นายสิงหภณ ดีนาง เพื่อไทย เขต 7 นายนวัธ เตาะเจริญสุข เพื่อไทย เขต 8 น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร เพื่อไทย เขต 9 นายวันนิวัติ สมบูรณ์ เพื่อไทย เขต 10 นายบัลลังก์ อรรณนพพร เพื่อไทย ,

23 นครพนม เขต 1 นายศุภชัย โพธิ์สุ ภูมิใจไทย เขต 2 นางมนพร เจริญศรี เพื่อไทย เขต 3 นายไพจิต ศรีวรขาน เพื่อไทย เขต 4 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ เพื่อไทย ,

24 หนองบัวลำภู เขต 1 นายสยาม หัตถสงเคราะห์ เพื่อไทย เขต 2 นายไชยา พรหมา เพื่อไทย เขต 3 นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี เพื่อไทย ,

25.ชัยภูมิ เขต 1 นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย เพื่อไทย เขต 2 นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ พลังประชารัฐ เขต 3 นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ พลังประชารัฐ เขต 4 นายมานะ โลหะวณิชย์ เพื่อไทย เขต 5 นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล เพื่อไทย เขต 6 นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เพื่อไทย ,

26.อำนาจเจริญ เขต 1 นางสมหญิง บัวบุตร เพื่อไทย เขต 2 นายดะนัย มะหิพันธ์ เพื่อไทย ,

27. สุรินทร์ เขต 1 นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ภูมิใจไทย เขต 2 นายณัฏพล จรัสรพีพงษ์ พลังประชารัฐ เขต 3 นายคุณากร ปรีชาชนะภัย เพื่อไทย เขต 4 นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล เพื่อไทย เขต 5 นายมานิตย์ สังข์พุ่ม เพื่อไทย เขต 6 นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ เพื่อไทย เขต 7 นายชูศักดิ์ แอกทอง เพื่อไทย ,

28.ยโสธร เขต 1 นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ เพื่อไทย เขต 2 นายบุญแก้ว สมวงศ์ เพื่อไทย เขต 3 นายธนกร ไชยกุล เพื่อไทย ,

29.ร้อยเอ็ด เขต 1 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ชาติไทยพัฒนา เขต 2 นายฉลาด ขามช่วง เพื่อไทย เขต 3 นายนิรมิต สุจารี เพื่อไทย เขต 4 นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ เพื่อไทย เขต 5น.ส.จิราพร สินธุไพร เพื่อไทย เขต 6 นายกิตติสมทรัพย์ เพื่อไทย เขต 7 นายศักดา คงเพชร เพื่อไทย ,

30 บุรีรัมย์ 1 นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ภูมิใจไทย เขต 2 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ภูมิใจไทย เขต 3 นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ภูมิใจไทย เขต 4 นายโสภณ ซารัมย์ ภูมิใจไทย เขต 5นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา ภูมิใจไทย เขต 6 นายไตรเทพ งามกมล ภูมิใจไทย 7 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ภูมิใจไทย เขต 8 นายรุ่งโรจน์ ทองศรี ภูมิใจไทย ,

31 ศรีสะเกษ เขต 1 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ภูมิใจไทย เขต 2 นายสุชาติ ชาญประดิษฐ์ เพื่อไทย เขต 3 นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ เพื่อไทย เขต 4 นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ เพื่อไทย เขต 5 นายธีระ ไตรสรณกุล เพื่อไทย เขต 6 นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ เพื่อไทย เขต 7 นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ภูมิใจไทย เขต 8 นางผ่องศรี แซ่จึง เพื่อไทย ,

32 อุบลราชธานี เขต 1 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ เพื่อไทย เขต 2 นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ประชาธิปัตย์ เขต 3 นางสาวกิตติ์ธญัญา วาจาดี เพื่อไทย เขต 4 นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ เพื่อไทย เขต 5 นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ เพื่อไทย เขต 6 นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ พลังประชารัฐ เขต 7 นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ เพื่อไทย เขต8 น.ส.แนน บุณย์ธิตา สมชัย ประชาธิปัตย์ เขต 9 นายประภูศักดิ์ จินตะเวช เพื่อไทย เขต10 นายสมคิด เชื้อคง เพื่อไทย ,

33 มหาสารคาม เขต 1 นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เพื่อไทย เขต 2 นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ เพื่อไทย เขต 3 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร เพื่อไทย เขต 4 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ เพื่อไทย เขต 5นายสุทิน คลังแสง เพื่อไทย

34 มุกดาหาร เขต 1 นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ เพื่อไทย เขต 2 นายบุญฐิน ประทุมลี เพื่อไทย ,

35 ตราด เขต 1 นายศักดินัย นุ่มหนู อนาคตใหม่ ,

36 นครราชสีมา เขต1 นายเกษม ศุภรานนท์ พลังประชารัฐ เขต 2 นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ชาติพัฒนา เขต 3 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เพื่อไทย เขต 4 นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ เขต 5 นายโกศล ปัทมะ เพื่อไทย เขต 6 นายอิธรัฐ รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ เขต 7 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ เขต 8 นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ พลังประชารัฐ เขต 9 นายอภิชา เลิศพชรกมล ภูมิใจไทย เขต 10 นายพรชัย อำนวยทรัพย์ ภูมิใจไทย เขต11 นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม พลังประชารัฐ เขต 12 นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ เพื่อไทย เขต 13 นายวิสิทธิ์พิทยาภรณ์ ภูมิใจไทย เขต 14นายสุชาติ ภิญโญ เพื่อไทย ,

37 ฉะเชิงเทรา เขต1 นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ อนาคตใหม่ เขต 2 นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ พลังประชารัฐ เขต 3 นายสุชาติ ตันเจริญ พลังประชารัฐ เขต 4 นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ อนาคตใหม่ ,

38 ระยอง เขต1 นายสาธิต ปิตุเตชะ ประชาธิปัตย์ เขต 2 นายบัญญัติ เจตนจันทร์ ประชาธิปัตย์ เขต 3 นายธารา ปิตุเตชะ ประชาธิปัตย์ เขต 4 นายสมพงษ์โสภณ พลังประชารัฐ ,

39 ลพบุรี 1 นายประทวน สุทธิอำนวยเดช พลังประชารัฐ เขต 2 น.ส. มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ภูมิใจไทย เขต 3นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เพื่อไทย เขต4 นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ภูมิใจไทย ,

40 ชลบุรี เขต 1 นายสุชาติ ชมกลิ่น พลังประชารัฐ เขต 2 ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง พลังประชารัฐ เขต 3 นายรณเทพ อนุวัฒน์ พลังประชารัฐ เขต 4 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พลังประชารัฐ เขต 5 นายขวัญเลิศ พานิชมาท อนาคตใหม่ เขต 6 นายจรัส คุ้มไข่น้ำ อนาคตใหม่ เขต 7 น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ อนาคตใหม่ เขต8 นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ พลังประชารัฐ ,

41 นครสวรรค์ เขต 1 นายภิญโญ นิโรจน์ พลังประชารัฐ เขต 2 นายวีระกร คำประกอบ พลังประชารัฐ เขต 3 นายสัญญา นิลสุพรรณ พลังประชารัฐ เขต4 นายมานพ ศรีผึ้ง ภูมิใจไทย เขต 5 นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ เพื่อไทย เขต6. นายนิโรธ สุนทรเลขา พลังประชารัฐ ,

42 ปราจีนบุรี เขต 1 นายอำนาจ วิลาวัลย์ ภูมิใจไทย เขต 2 นายชยุต ภุมมะกาญจนะ ภูมิใจไทย เขต 3 นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ภูมิใจไทย ,

43 นครนายก เขต1 นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร เพื่อไทย ,

44. สระแก้ว เขต 1 นายฐานิสร์ เทียนทอง พลังประชารัฐ เขต 2 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง เขต3 นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ พลังประชารัฐ ,

45 จันทบุรี เขต 1 พ.ต.ท. ฐนภัทร กิตติวงศา อนาคตใหม่ เขต2 นายจารึก ศรีอ่อน อนาคตใหม่ เขต3 น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน อนาคตใหม่ ,

46 สระบุรี น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พลังประชารัฐ เขต 2 นายสมบัติ อำนาคะ พลังประชารัฐ เขต3 นายองอาจ วงษ์ประยูร เพื่อไทย ,

47 อุทัยธานี เขต 1 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ภูมิใจไทย เขต 2 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ภูมิใจไทย ,

48 สิงห์บุรี เขต 1 นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พลังประชารัฐ ,

49 สมุทรสงคราม เขต 1 น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ประชาธิปัตย์ ,

50 อ่างทอง เขต 1 นายภราดร ปริศนานันทกุล ภูมิใจไทย

51 ชัยนาท เขต 1 นายอนุชา นาคาศัย พลังประชารัฐ เขต2 นายมณเฑียร สงฆ์ประชา พลังประชารัฐ ,

52 เพชรบุรี เขต 1 นายกฤษณ์ แก้วอยู่ พลังประชารัฐ เขต 2 นายสาธิต อุ๋ยตระกูล พลังประชารัฐ นายสุชาติ อุสาหะ พลังประชารัฐ ,

53 ราชบุรี เขต 1 น.ส.กุลวลี นพอมรมบดี พลังประชารัฐ เขต 2 นางบุญยิ่ง นิติกาญจน พลังประชารัฐ เขต 3 น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ พลังประชารัฐ เขต 4 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ประชาธิปัตย์ เขต5 นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ภูมิใจไทย ,

54 สุมทรสาคร เขต 1 นายทองแดง เบ็ญจะปัก อนาคตใหม่ นายสมัคร ป้องวงษ์ อนาคตใหม่ เขต 3 น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ พลังประชารัฐ

55 กรุงเทพมหานคร เขต 1 น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พลังประชารัฐ เขต 2 น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พลังประชารัฐ เขต 3 น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน อนาคตใหม่ เขต4 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พลังประชารัฐ เขต5 นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เพื่อไทย เขต 6 น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ พลังประชารัฐ เขต 7 น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ พลังประชารัฐ เขต 8 นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ พลังประชารัฐ เขต 9 นายสิระ เจนจาคะ พลังประชารัฐ เขต 10 นายการุณ โหสกุล เพื่อไทย เขต 11 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เพื่อไทย เขต12 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง เพื่อไทย เขต13 น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พลังประชารัฐ เขต 14 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ เพื่อไทย เขต 15 นายชาญวิทย์ วิภูศิริ พลังประชารัฐ เขต 16 นายจิรายุ ห่วงทรัยพ์ เพื่อไทย เขต 17 นายศิริพงษ์ รัสมี พลังประชารัฐ เขต 18 น.ส.ธีรรัตน์ สาเร็จวาณิชย์ เพื่อไทย เขต19 นายประสิทธิ์ มะหะหมัด พลังประชารัฐ เขต 20 นายมณฑล โพธิ์คาย อนาคตใหม่ เขต 21 นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ อนาคตใหม่ เขต22 นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อนาคตใหม่ เขต23 นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี อนาคตใหม่ เขต 24นายทศพร ทองศิริ อนาคตใหม่ เขต 25 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ อนาคตใหม่ เขต 26 นายวัน อยู่บำรุง เพื่อไทย เขต 27 นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ อนาคตใหม่ เขต 28 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ อนาคตใหม่ เขต 29 นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เพื่อไทย เขต 30 นายจักรพันธ์ พรนิมิตร พลังประชารัฐ ,

56 สุพรรณบุรี เขต 1 นายสรชัด สุจิตต์ ชาติไทยพัฒนา เขต2 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ชาติไทยพัฒนา เขต 3 นายประภัตร โพธสุธน ชาติไทยพัฒนา เขต4 นายเสมอกัน เที่ยงธรรม ชาติไทยพัฒนา,

57 นนทบุรี เขต 1นางเจริญ เรี่ยวแรง พลังประชารัฐ เขต 2 นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ เพื่อไทย เขต3 นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ เพื่อไทย เขต 4 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร เพื่อไทย เขต5 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ เพื่อไทย เขต 6 นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ เพื่อไทย ,

58 กาญจนบุรี เขต 1พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ พลังประชารัฐ เขต 2นายสมเกียรติ วอนเพียร พลัง ประชารัฐ เขต 3นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ภูมิใจไทย เขต 4นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ พลัง ประชารัฐ เขต5นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ พลัง ประชารัฐ ,

59 สมุทรปราการ เขต1นายอัครวัฒน์ อัศวเหม พลังประชารัฐ เขต 2 นายยงยุทธ สุวรรณบุตร พลังประชารัฐ เขต 3 น.ส.ภริม พลูเจริญ พลังประชารัฐ เขต 4 นายวุฒินันท์ บุญชู อนาคตใหม่ เขต 5 นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก พลังประชารัฐ เขต 6 นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ พลังประชารัฐ เขต 7 น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ พลังประชารัฐ ,

60 นครปฐม เขต 1พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร ประชาธิปัตย์ เขต 2นายพาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์ ชาติไทยพัฒนา เขต 3 น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยาอนาคตใหม่ เขต 4 นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ พลังประชารัฐ เขต 5 นางจุมพิตา จันทรขจร อนาคตใหม่ ,

61 ปทุมธานี เขต 1 นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เพื่อไทย เขต 2 นายศุภชัย นพขำ เพื่อไทย เขต 3 นายอนาวิล รัตนสถาพร อนาคตใหม่ เขต 4 นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ เพื่อไทย เขต 5 น.ส.พรพิมล ธรรมสาร เพื่อไทย เขต 6 นายพิษณุ พลธี ภูมิใจไทย ,

62 พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ภูมิใจไทย เขต 2นายนพ ชีวานันท์ เพื่อไทย เขต3 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ภูมิใจไทย เขต 4 นายจิรทัศ ไกรเดชา เพื่อไทย ,

63 ระนอง เขต 1 นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ภูมิใจไทย ,

64 ปัตตานี เขต 1 นายอันวาร์ สาและประชาธิปัตย์ เขต 2 นายอับดุลบาซิม อาบู ภูมิใจไทย เขต 3 นายอนุมัติ ซูสารอประชาชาติ เขต 4 นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ประชาชาติ ,

65 จ.ยะลา เขต1 นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ พลังประชารัฐ เขต 2 นายซูการ์โน มะทา ประชาชาติ เขต 3 นายอับดุลอายี สาแม็ง ประชาชาติ ,

66 ประจวบคิรีขันธ์ เขต 1นายมนตรี ปาน้อยนนท์ ประชาธิปัตย์ เขต 2 นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒน์ศักดิ์ เพื่อไทย เขต 3นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ประชาธิปัตย์ ,

67 นครศรีธรรมราช เขต 1 นายรงค์ บุญสวยขวัญ พลังประชารัฐ เขต 2 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง พลังประชารัฐ เขต3 นายเทพไท เสนพงศ์ ประชาธิปัตย์ เขต 4 นายประกอบ รัตนพันธ์ ประชาธิปัตย์ เขต 5 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประชาธิปัตย์ เขต 6 นายชัยชนะ เดชเดโช ประชาธิปัตย์ เขต 7 นายสายัณห์ ยุติธรรม พลังประชารัฐ เขต 8 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ประชาธิปัตย์ ,

68 ภูเก็ต เขต 1 นายสุทา ประทีป ณ ถลาง พลังประชารัฐ เขต 2 นายนัทธี ถิ่นสาคู พลังประชารัฐ

69 พัทลุง เขต 1 นายภูมิศิษฏ์ คงมี ภูมิใจไทย เขต 2 นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ภูมิใจไทย เขต 3 นายนริศขา นุรักษ์ ประชาธิปัตย์ ,

70 ตรัง เขต 1 นายนิพันธ์ ศิริธร พลังประชารัฐ เขต 2 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ประชาธิปัตย์ เขต 3 นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ประชาธิปัตย์ ,

71 สตูล เขต 1นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ภูมิใจไทย เขต 2นายวรศิษฎ์เลียงประสิทธิ์ ภูมิใจไทย ,

72 ชุมพร เขต 1 นายชุมพล จุลใส ประชาธิปัตย์ เขต 2 นายสราวุธ อ่อนละมัย ประชาธิปัตย์ เขต 3 นายสุพล จุลใส รวมพลังประชาชาติไทย

73 พังงา เขต 1 นางกันตวรรณ ตันเถียร ประชาธิปัตย์ ,

74 กระบี่ เขต 1 นายสาคร เกี่ยวข้อง ประชาธิปัตย์ เขต 2 นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ภูมิใจไทย ,

75 นราธิวาส เขต 1 นายวัชระ ยาวอหะซัน พลังประชารัฐ เขต 2 นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พลังประชารัฐ เขต 3 นายกูเฮง ยาวอหะซัน ประชาชาติ เขต 4 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ประชาชาติ ,

76 สุราษฎร์ธานี เขต 1 นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ ประชาธิปัตย์ เขต 2 นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี ประชาธิปัตย์ เขต 3 นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ ประชาธิปัตย์ เขต 4 นายสมชาติ ประดิษฐพร ประชาธิปัตย์ เขต 5 นายสินิตย์ เลิศไกร ประชาธิปัตย์ เขต 6 นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ประชาธิปัตย์

77 สงขลา เขต 1 นายวันชัย ปริญญาศิริ พลังประชารัฐ เขต 2 นายศาสตรา ศรีปาน พลังประชารัฐ เขต 3 นายพยม พรหมเพชร พลังประชารัฐ เขต 4 ร.ต.อ. อรุณ สวัสดี พลังประชารัฐ เขต 5 นายเดชอิศม์ ขาวทอง ประชาธิปัตย์ เขต 6 นายถาวรเสนเนียม ประชาธิปัตย์ เขต 7 นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ภูมิใจไทย เขต 8 พ.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ ประชาธิปัตย์


คลิกอ่านรายละเอียด รายชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดรายจังหวัด/เขต (อย่างไม่เป็นทางการ)

 

Powered by MakeWebEasy.com