ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการดำเนินกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561

Last updated: 29 พ.ย. 2561  |  803 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการดำเนินกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561

     วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการดำเนินกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นานชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท) หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ชมรมจักรยานต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านต่างๆของการจัดกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก จังหวัดนนทบุรี ซึ่งคณะทำงานแต่ละด้านจะได้จัดประชุมหารือในรายละเอียดของงาน/ภารกิจที่รับผิดชอบต่อไป ทั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. จะมีการทดสอบเส้นทางและซ้อมเสมือนจริง ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆก่อนจะถึงวันจัดกิจกรรมจริง


     กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดเตรียมการจัดกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งจังหวัดนนทบุรีได้กำหนดเส้นทางการปั่นจักรยาน คือ ถนนรัตนาธิเบศร์ ทั้งฝั่งขาไปและขากลับ รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 28 กิโลเมตร โดยกำหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี และจุดดำเนินกิจกรรมระหว่างทางที่วัดบางไผ่ พระอารามหลวง

Powered by MakeWebEasy.com