Author Topic: หนังสือแนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทุกตำแหน่ง  (Read 2 times)

August 13, 2017, 12:43:38 PM
Read 2 times

penpaka2tory

  • Hero Member

  • Online
  • *****

  • 4504
    • View Profile
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล


- ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
- แนวข้อสอบเรื่องพัสดุ
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โหลดแนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ
- แนวข้อสอบโปรแกรมเขียนแบบ Auto CAD
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
- แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
- แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โหลดแนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
- แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
- แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง
- ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
- การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทุกตำแหน่ง
https://goo.gl/3nN8XP
เข้าดูยูทูบสอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทุกตำแหน่ง
https://youtu.be/U7rL2fyCwwM

เข้าดูเว็บที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทุกตำแหน่ง

https://dgrgo.blogspot.com/2017/08/blog-post.html


 

 
 
 

 
 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการ นายช่างเครื่องกลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทุกตำแหน่ง

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ  นายช่างเครื่องกลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทุกตำแหน่ง,โหลดแนวข้อสอบงานราชการ นายช่างเทคนิค กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทุกตำแหน่ง,คู่มือเตรียมสอบ นายช่างเครื่องกลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทุกตำแหน่ง